Extra: OOP voor 6vin2

❗️ Voordat je start

Ga naar Replit met de volgende link:

https://replit.com/@Krisvan1/ObjectOrientedProgramming

Fork de repository. Maak eventueel een account aan als je die nog niet hebt.

Elke opdracht kan je zelf testen door op de “Run” knop te drukken.

TIP: Je kan ook checken of je opdracht echt klopt door de Unit tests te runnen. Deze vind je of recht naast je console of links onder bij Tools.

TIP: Onderaan deze pagina staat een cheat-sheet voor de syntax van JavaScript.

📦️ Classes

Creëer een object genaamd book dat de volgende eigenschappen heeft: title, author, en pages. Print de title en author van het boek naar de console.
Creëer een array genaamd books die meerdere boekobjecten bevat. Elk boekobject moet de eigenschappen title, author, en pages hebben. Loop door elk boek in de array en print de title en author naar de console.
Maak een class genaamd Book met eigenschappen: title, author, en pages. Deze class moet ook een methode hebben genaamd printDetails die de title en author van het boek print. Creëer een boek van deze class, noem het myBook, en roep de printDetails methode aan.

TIP:: Je kan een methode aanroepen door de naam van de class te gebruiken, gevolgd door een punt en de naam van de methode. Bijvoorbeeld: myBook.printDetails()

Creëer een array genaamd myBooks die instanties van de Book class bevat. Loop door elk boek in de array en roep de printDetails methode aan voor elk boek.

🗺️ UML Diagrams

Je hebt keuze! Kies uit een makkelijke of moeilijke opdracht.

Pak papier of je iPad erbij om een UML diagram te tekenen.

UML Diagram

Je bent gevraagd om een basis UML klassendiagram te ontwerpen voor een bakkerij systeem. Het systeem moet producten en klanten bijhouden.

Vereisten

 1. Product:

  • Elk product heeft een unieke productcode, een naam (bijv. brood, taart, croissant) en een prijs.
  • Producten kunnen worden verkocht of bijgevuld.
 2. Klant:

  • Klanten hebben een unieke klantID, naam en een aankoopgeschiedenis (een lijst van gekochte producten).
  • Klanten kunnen producten kopen.

Taak

Ontwerp een UML klassendiagram dat de klassen, attributen, methoden en relaties vastlegt op basis van de verstrekte vereisten.

Achtergrond

Je hebt de taak om een basis UML klassendiagram te ontwerpen voor een bibliotheeksysteem. Het systeem moet boeken, leners en personeelsleden bijhouden.

Vereisten

 1. Boek:

  • Elk boek heeft een uniek ISBN-nummer, een titel, een auteur, een publicatiejaar en een status (bijv. beschikbaar, uitgeleend, in onderhoud).
  • Boeken kunnen worden geleend of teruggebracht.
 2. Lener:

  • Leners hebben een unieke ID, naam, adres en een lijst van boeken die ze hebben geleend.
  • Leners kunnen een boek lenen, mits ze geen achterstallige boeken hebben.
  • Leners kunnen een boek terugbrengen.
 3. Personeel:

  • Personeelsleden hebben een ID, naam, functie (bijv. bibliothecaris, onderhoud, admin) en een werkschema.
  • Personeel kan boeken aan het systeem toevoegen of verwijderen.
  • Bibliothecarissen kunnen boeken uitlenen aan leners.
  • Onderhoudspersoneel kan een boek markeren als in onderhoud.
 4. Relaties:

  • Een lener kan meerdere boeken lenen, maar elk boek kan op een bepaald moment slechts door één lener worden geleend.
  • Personeel kan meerdere boeken beheren, en elk boek kan door meerdere personeelsleden worden beheerd.

Geef bij elke relatie aan of het een één-op-één, één-op-veel of veel-op-veel relatie is.

Taak

Ontwerp een UML klassendiagram dat de klassen, attributen, methoden en relaties vastlegt op basis van de verstrekte vereisten.

Oplossingen

Makkelijk
Moeilijk

🌳 Overerving (Inheritence)

Maak de opdrachten van de volgende replit:

https://replit.com/@Krisvan1/Inheritence#index.js

Fork de repository. Maak eventueel een account aan als je die nog niet hebt.

Elke opdracht kan je zelf testen door op de “Run” knop te drukken.

Maak een basis klasse genaamd Dier met de volgende attributen: naam, leeftijd, en gewicht. Deze klasse moet ook de methoden eten() en slapen() bevatten die respectievelijk "[naam] is aan het eten!" en "[naam] slaapt!" naar de console afdrukken.
Creëer een afgeleide klasse genaamd Vogel die erft van de Dier klasse. Deze klasse moet een extra attribuut vleugelspanwijdte en een methode vliegen() hebben. De vliegen() methode moet "[naam] is aan het vliegen met een vleugelspanwijdte van [vleugelspanwijdte] meters!" afdrukken.
Maak een andere afgeleide klasse genaamd Zoogdier die ook erft van de Dier klasse. Deze klasse moet een extra attribuut vachtkleur hebben en een methode rennen(). De methode rennen() moet "[naam] is aan het rennen!" naar de console afdrukken.
Maak een instantie van de Vogel klasse genaamd "Adelaar" met een leeftijd van 5, gewicht van 8 kg, en een vleugelspanwijdte van 2,3 meter. Laat de adelaar eten, slapen, en vliegen.

Maak vervolgens een instantie van de Zoogdier klasse genaamd “Leeuw” met een leeftijd van 3, gewicht van 190 kg, en een vachtkleur van “goudkleurig”. Laat de leeuw eten, slapen, en rennen.

🕵️ 🥏 Inkapseling

Maak de opdrachten van de volgende replit: https://replit.com/@Krisvan1/PrivateGetSet#index.js

TIP: Gebruik de instructies om de code te testen

TIP: Gebruik het cheat sheet als je niet meer weet hoe je alles moet typen

Een Virtueel Huisdier is een digitaal karakter dat je kunt voeden, spelen en zorgen. Je huisdier heeft bepaalde eigenschappen zoals honger en geluk. Je kunt acties uitvoeren om aan de behoeften van je huisdier te voldoen. Kijk in de replit voor alle stappen.

Klaar? Ga verder met Opdracht 3 van de reguliere opdrachten:

https://informatica.emmauscollege.nl/theorie/objectoriented_verwerkingsopdrachten/#opdracht-3

🚑️ Oefenopdracht

Je gaat oefenen met alles wat je tot nu toe geleerd hebt.

In het Ziekenhuis van Sint-Elisabeth draait alles om de zorg voor patiënten. Patiëntenprivacy staat hierbij hoog in het vaandel. Elk patiëntendossier bevat naast medische gegevens zoals leeftijd, medische geschiedenis en allergieën ook een geheime patiëntencode. Deze code is strikt voor intern gebruik en wordt niet met de patiënt gedeeld.

Het ziekenhuis kent verschillende afdelingen, maar Cardiologie en Neurologie zijn de meest bezochte. Elke doctor in het ziekenhuis is een specialist. Dr. Hartman, een ervaren cardioloog met 300 uitgevoerde operaties op zijn naam, werkt op de afdeling Cardiologie. Hij is bekend om zijn efficiëntie en gebruikt de getDetails methode om snel een patiëntendossier in te zien. Aan de andere kant is er Dr. Brein van de afdeling Neurologie, die gespecialiseerd is in neurologisch onderzoek en al 200 MRI-scans en CT-scans uitgevoerd heeft. Elke doctor heeft een lijst van patienten waarvoor hij zorgt. Elke doctor kan ook een patient onderzoeken

Mevrouw Jansen, 67 jaar oud, komt voor haar jaarlijkse hartcontrole. Ze is allergisch voor penicilline en heeft vorig jaar een hartoperatie ondergaan. Terwijl Dr. Hartman haar dossier inziet met de getDetails methode, merkt hij op dat haar geheime patiëntencode, zoals het hoort, verborgen blijft.

Maak een UML Diagram van de verschillende classes, attributen en methoden.

TIP: Denk goed na wat de relatie is tussen de verschillende classes.

Kijk je UML diagram na

Oplossing UML
Maak gebaseerd op je *nagekeken* UML diagram de javascript code aan die nodig is om dit systeem te maken.

Fork hiervoor de volgende replit: https://replit.com/@Krisvan1/ZiekenhuisSysteem#index.js

Natuurlijk, laten we dat aanpakken.


🗒️ JavaScript Cheat Sheet

Creating an Object

Een object is een verzameling van sleutel-waarde paren. In dit voorbeeld bevat het object player drie sleutels: name, score en level.

var player = {
  name: 'John',
  score: 100,
  level: 2
};

Creating an Array of Objects

Arrays zijn geordende lijsten van items. Hier hebben we een array van objecten.

var players = [
  {
    name: 'John',
    score: 100,
    level: 2
  },
  {
    name: 'Jane',
    score: 150,
    level: 3
  }
];

Accessing Object Properties

Je kunt de waarde van een objecteigenschap opvragen door de naam van het object gevolgd door een punt en daarna de eigenschapsnaam.

console.log(player.name); // John

Looping Through an Array of Objects

Een for loop herhaalt een reeks instructies een bepaald aantal keer. In dit geval loopt de loop door elk object in de players array en drukt de naam en score van elke speler af.

Uitleg loop:

 • i = 0: Initialiseert de tellervariabele i op 0.
 • i < players.length: De loop blijft draaien zolang i kleiner is dan het aantal items in de players array.
 • i++: Verhoogt de waarde van i met 1 na elke loop.
for(var i = 0; i < players.length; i++) {
  console.log(players[i].name + ' has a score of ' + players[i].score);
}

Creating a Class

Een klasse definieert de eigenschappen (variabelen) en gedragingen (methoden) die zijn objecten (instanties) zullen hebben.

class Player {
  name;
  score;
  level;
 
  constructor(name, score, level) {
    this.name = name;
    this.score = score;
    this.level = level;
  }

  increaseScore(amount) {
    this.score += amount;
  }

  increaseLevel() {
    this.level++;
  }
  
  printDetails() {
    console.log(this.name + ' has a score of ' + this.score + ' and is on level ' + this.level);
  }
}

Creating an Instance of a Class

var player1 = new Player('John', 100, 2);

Accessing Class Properties

console.log(player1.name); // John

Inheritance in JavaScript

Inheritance stelt je in staat om een nieuwe klasse te maken die is gebaseerd op een bestaande klasse. De nieuwe klasse erft eigenschappen en gedrag van de ouderklasse.

class Goalkeeper extends Player {
  savedGoals;
 
  constructor(name, score, level, savedGoals) {
    super(name, score, level);
    this.savedGoals = savedGoals;
  }

  printGoalkeeperStatistics() {
    console.log('Saved Goals: ' + this.savedGoals);
  }
}

Prive variabelen & Getters en Setters

Private variabelen (zoals #saldo) zijn alleen toegankelijk binnen de klasse waarin ze zijn gedefinieerd. Getters en Setters zijn speciale methoden die respectievelijk worden gebruikt om waarden van deze private variabelen op te vragen of in te stellen.

class BankRekening {
  #saldo; // Prive variabele
 
  constructor() {
    this.#saldo = 0;
  }

  getSaldo() {
    console.log("Saldo opvragen");
    return this.#saldo;
  }

  setSaldo(bedrag) {
    if (bedrag >= 0) {
      this.#saldo = bedrag;
    } else {
      console.log("Ongeldig saldo");
    }
  }
}

const rekening = new BankRekening();
console.log(rekening.getSaldo()); // Saldo opvragen + het huidige saldo
rekening.setSaldo(-1000); // Ongeldig saldo

Door het gebruik van getters en setters kunnen we ervoor zorgen dat de regels voor toegang tot of wijziging van data worden nageleefd.

Powerpoints

Antwoorden oefeningen